Ponuka psychologických, špec.-pedagogických a poradenských služieb

29.10.2010 11:18

 

Ponuka psychologických, špec.-pedagogických a poradenských služieb

v školskom  roku 2010/2011

 

 

Základné a stredné školy:

 

Diagnostika:

-          individuálne psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenie detí a žiakov na základe žiadostí ZŠ, SŠ a žiadostí rodičov

-          skupinové psychologické vyšetrenie žiakov so zameraním na zistenie sociálnej klímy a vzťahov v triede

-          realizácia psychologickej diagnostiky na zistenie profesijnej orientácie žiakov 9. roč. ZŠ a študentov gymnázií / termíny pre jednotlivé školy budú pridelené na základe žiadostí/

-          individuálne vyšetrenie žiakov pred nástupom na osemročné gymnáziá, jazykové školy apod.

-          reedukačná činnosť so zameraním na reedukáciu a rozvoj kognitívnych činností

 

  

Prevencia:

-          Rozvíjajúce skupinové stretnutia – primárna prevencia

Vhodné pre deti základných aj stredných škôl. Stretnutia sú zamerané na sebarozvíjanie, sebapoznávanie, budovanie postojov, názorov a hodnôt. Ide o rovesnícke skupiny. V rámci tejto prevencie realizujeme nasledovné programy:

1)        CESTA K EMOCIONÁLNEJ ZRELOSTI: Preventívny poradenský program Cesta je zostavený tak, aby cvičeniami a modelovými situáciami, ktoré obsahuje, prispieval nielen k postupnému uvedomovaniu si seba samého (sebauvedomeniu), ale aj k pozvoľnému prežívaniu najpodstatnejších znakov emocionálnej zrelosti, medzi ktoré patrí:

- vývin od bezmocnosti k sebapomoci

- vývin od závislosti k nezávislosti

- schopnosť ťažiť z minulosti a predvídať budúcnosť

- adekvátny vzrast rozumovej kapacity

- vývin od veľkej telesnej aktivity, smerom k potešeniu z duševnej činnosti

- socializácia nielen s rodičmi, ale aj s inými mladšími a oveľa staršími ľuďmi

- vývin k bytosti, ktorá pre seba nepožaduje viac ako je sama schopná dávať

- schopnosť identifikovať sa s väčšou skupinou

- vývin od dieťaťa k psychologickej schopnosti prežívať rodičovské city

- vzrastajúca kapacita znášať tlak a bolesť

- schopnosť sympatie a súcitu

2) AKÍ SME ?: Program je zameraný na rozvoj sociálnych kompetencií žiakov, umožňuje deťom dozvedieť sa viac o nich samých, o ich spolužiakoch. Dáva im priestor rozmýšľať a diskutovať o vzťahoch so svojimi rodičmi, vzťahoch medzi chlapcami a dievčatami, vytvára podmienky pre zvyšovanie pocitu pozitívnej hodnoty samého seba. V období puberty a adolescencie si mladý človek vytvára postoje a návyky, ktoré majú šancu pretrvať a formovať celý jeho ďalší život. Uvoľňuje sa z prílišnej závislosti na rodičoch a nadväzuje diferencovanejšie a významnejšie vzťahy k vrstovníkom. Tieto nové vzťahy mu dávajú istotu, ktorú stráca svojou emancipáciou od rodiny, a zároveň ho pripravujú na trvalé emočné vzťahy v dospelosti (Langmeier, Krejčířová, 1998). Množstvo výskumov preukázalo, že vnímanie hodnoty samého seba má kľúčový význam pre harmonické prežívanie jedinca. Pozitívny sebaobraz znižuje riziká vzniku drogovej a iných závislostí, riziko samovraždy (Stempelová, 1998). To sú dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli zaradiť tento program do našej ponuky preventívnych aktivít pre žiakov v tejto vekovej skupine.

 

 -          Prednáškovo – diskusno – zážitkové stretnutia s triedami – primárna prevencia

Pre žiakov 2. stupňa základných škôl, príp. pre študentov stredných škôl realizujeme stretnutia zamerané na istú tému vo forme prednášky, diskusie, spojenej so zážitkovými aktivitami. Môže ísť o jednorazové stretnutie v trvaní 2 – 3 vyučovacích hodín, prípadne opakované stretnutia (niekoľko krát v školskom roku v rozpätí 2 – 3 vyučovacích hodín). Najčastejšie spracovanými témami sú: drogové závislosti, diskriminácia vs. tolerancia, šikanovanie, agresivita a násilie, empatia a intuícia, kooperácia a riešenie konfliktov. Prítomný na týchto stretnutiach môže byť aj triedny učiteľ, čo vedie k lepšiemu spoznaniu a prehĺbeniu vzťahu medzi ním a žiakmi. V tejto oblasti preventívnych aktivít realizujeme programy:

1)        DUŠEVNÉ ZDRAVIE: Cieľom programu je oboznámiť študentov a žiakov diskusnou a interaktívnou formou o problematike duševného zdravia a duševných chorôb. Ďalšími sledovanými cieľmi programu sú zníženie predsudkov, stereotypov a stigmy spojenej s pacientmi, duševnými ochoreniami a ich liečbou. Program realizujeme v troch blokoch po dve vyučovacie hodiny, na nasledovné témy: O duševnom zdraví a chorobe, Smútok a depresia, Priateľov si vyberáme, rodinu nie.

2)        ROZPOZNÁVANIE NEBEZPEČENSTIEV A RIZÍK PRI HĽADANÍ PRÁCE V ZAHRANIČÍ: V programe realizujeme skupinové preventívne aktivity, v ktorých si mladí ľudia môžu osvojiť dôležité zručnosti a schopnosti, ktoré im umožnia zmenšiť riziko toho, aby sa v budúcnosti stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Cieľom je naučiť mladých ľudí:

• ako rozpoznať nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi a ako predchádzať jeho riziku

• ako sa správať v situáciách, pri ktorých môže byť človek obchodovaný.

-          Stretnutia s problémovými kolektívmi zamerané na konkrétny problém

Ide o stretnutia s nasledovnými typmi kolektívov: výrazne hlučná trieda, nespolupracujúca trieda, výskyt šikanovania v triednom kolektíve, časté kolektívne konflikty. Zvyčajne sa realizujú opakované stretnutia zážitkového charakteru s triednym kolektívom, zamerané na zlepšenie sociálnej atmosféry v triede. Po úvodnom stretnutí zvyčajne zaraďujeme dotazník za účelom zmapovania sociálnej klímy v triede, sociometrický dotazník, príp. nedokončené vety. Po ukončení práce so skupinou tieto dotazníky znovu administrujeme za účelom zistenia zmeny. Okrem toho na konci každého stretnutia poskytujeme žiakom možnosť vyjadriť sa k tomu, čo sa im na stretnutí páčilo, s čím neboli spokojní apod. V rámci týchto sedení zaraďujeme aktivity zamerané na rozvoj komunikačných zručností, interpersonálnej citlivosti a vzťahov, empatie, spolupráce, na prevenciu vzniku konfliktov a pod.

 

Po niekoľkých úvodných zážitkových skupinových stretnutiach, realizovaných našim zariadením bude triedny učiteľ (príp. iný učiteľ) v súčinnosti s koordinátorom výchovnej prevencie pokračovať v skupinovej práci so žiakmi, na základe nami poskytnutých materiálov. Spätnú väzbu o Vašej skupinovej práci získame od koordinátorov výchovnej prevencie.

 

Pozn.: Žiadosti o realizáciu skupinových aktivít posielajte na našu adresu. Pred začatím skupinovej aktivity potrebujeme súhlas zákonného zástupcu každého žiaka.

 

 

 

Ďalej ponúkame:

-          prezentačnú akciu stredných a učňovských škôl pre žiakov 9. ročníkov ZŠ „Burza povolaní“

-          poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie žiakov 9. ročníkov ZŠ a študentov gymnázií

-          individuálne konzultácie a poradenstvo pre rodičov, učiteľov

-          vzdelávanie koordinátorov prevencie /termíny na prílohe/

-          účasť pri zápisoch detí do 1. ročníka ZŠ , termín podľa potreby

-          účasť na odborných seminároch, výcvikoch a rodičovských združeniach

-          krízovú intervenciu pre žiakov, rodičov a učiteľov

 

Realizácia iných úloh podľa aktuálnych potrieb školských zariadení a programu CPPPaP.

 

 

V prípade vášho záujmu o vyššie uvádzané služby kontaktujte nás na tel. č.: 043 / 5391 160, prip. e-mailom na adrese: centrumtrs@orava.sk

 

Na spoluprácu s Vami sa teší kolektív zamestnancov CPPPaP v Trstenej.

 

 

 

Zodpovední za realizáciu:       Mgr. Darina Tuková

                                               PhDr. Katarína Kocianová

                                                Mgr. Adriána Kajanová

                                                Mgr. Margita Páneková

                                                Mgr. Denisa Šálková                                 

Materské školy:

 

-          účasť na rodičovských združeniach podľa požiadaviek MŠ

-          individuálne konzultácie a poradenstvo pre rodičov, učiteľov

-          individuálne psychologické vyšetrenie detí a žiakov na základe žiadostí MŠ a rodičov

-          skríningová činnosť v predškolských triedach MŠ so zameraním na podchytenie a prevenciu špecifických porúch učenia a reči

-          realizácia skupinového psychologického vyšetrenia školskej zrelosti detí v MŠ

-          vyhodnotenie a interpretácia výsledkov školskej zrelosti detí rodičom a učiteľkám MŠ 

-          reedukačná práca s deťmi MŠ zameraná na rozvoj zručností potrebných pri nástupe do školy

-          logopedická starostlivosť (Mgr. Kapalová Gabriela)

—————

Späť